Regulamin serwisu

 

Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z serwisu internetowego zlokalizowanego pod domeną www.realestate-24.pl.

Regulamin jest własnością Real Estate 24 spółka z o.o. i podlega ochronie praw autorskich zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity DZ.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie jest zabronione.

 

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Serwis internetowy – zasoby internetowe zlokalizowane pod adresem www.realestate-24.pl platformą tworzoną, kontrolowaną i obsługiwaną w języku polskim przez Real Estate 24 spółka z o.o., o charakterze otwartym.
 2. Spółka – Real Estate 24 spółka z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294702, z siedzibą w Poznaniu ul. Kosińskiego 24/7
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która poprawnie zarejestrowała się do bazy danych w serwisie internetowym www.realestate-24.pl.
 4. Mieszkaniec – osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej będący właścicielem lub współwłaścicielem wyodrębnionego lokalu będącego częścią wspólnoty mieszkaniowej, który poprawnie zarejestrował się do bazy danych w serwisie internetowym, przy czym każdemu wyodrębnionemu lokalowi we wspólnocie przysługuje jedno konto mieszkańca bez względu na własność wynikającą z prawa cywilnego.
 5. Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, najmujący lokal od wspólnoty mieszkaniowej
 6. Wspólnota mieszkaniowa – podmiot składający się z co najmniej dwóch właścicieli lokali wyodrębnionych z części wspólnej, utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i Ustawy o własności lokali.
 7. Zarząd wspólnoty – powołana na mocy Uchwały dużej wspólnoty, grupa osób (osoba) posiadające umocowanie do wykonywania czynności zarządu zwykłego, a także współwłaściciele wyodrębnionych lokali małej wspólnoty.
 8. Prawo mieszkaniowe – rozumie się przez to wszelkie przepisy prawne regulujące stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej będące właścicielami, najemcami, wynajmującymi a wspólnotami mieszkaniowymi,  w szczególności zaś wynikające z ustaw:

1)      Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (Dz.U. 2000.80.903 ze zm)

2)      Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 ze zm)

3)      Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014.101 ze zm)

4)      Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

5)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny     odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 ze zm)

6)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości  (Dz.U. 1994.136.710 ze zm)

7)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz. U. z 2005 r., nr 17, poz. 155)

 1. Prawo podatkowe – rozumie się przez to przepisy prawne regulujące obowiązki podatkowe podatników, wynikające  w szczególności z ustaw:

1)      podatku dochodowego od osób fizycznych  (Dz. U. 2012.361.j.t. z póź.zm.)

2)      podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2011.74.371 j.t. z póź.zm.)

3)      podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 j.t. z póź. Zm)

4)      podatek akcyzowy (Dz.U. 2011.108.626 j.t. z późn.zm)

5)      podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2009.93.768 j.t. z późn. zm.)

6)      podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2010.101.649 j.t. z późn.zm)

7)      opłata skarbowa (Dz.U. 2012.1282 j.t. z późn.zm)

8)      podatki lokalne (Dz.U. 2010.95.613 j.t. z późn.zm)

 1. Formularz zgłoszenia nieruchomości – formularz w wersji elektronicznej, zlokalizowany w Serwisie internetowym służący do przesłania drogą elektroniczną informacji o własnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przez Użytkownika.
 2. Home Staging – usługa polegająca na dokonaniu niezbędnych prac remontowych lub zakupu wyposażenia lokalu w celu podniesienia jego wartości estetycznej przy założeniu minimalnego kosztu.
 3. Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści, takie jak w szczególności: wojna, strajk, zamieszki, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozja, pożar, huragan, klęska żywiołowa, intensywne opady deszczu lub śniegu, upały, mrozy.
 4. Internet – sieć publiczna w rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. Strony – Real Estate spółka z o.o., Klienci
 6. Klienci- podmioty z którymi Real Estate spółka z o.o. zawarła umowy o świadczenie jakiejkolwiek z usług które świadczy na postawie dokumentów rejestracyjnych i informacji zawartych na stronie www.realestate-24.pl.

§ 2 Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkowników oraz Klientów. Regulamin stanowi integralną część wszystkich Umów zawieranych przez Spółkę, jeśli postanowienia tych umów wskazują na taką okoliczność.
 2. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym określonym w art. 384 § 1 k.c., który wraz z Umowami zawieranymi z poszczególnymi Klientami i przepisami powszechnie obowiązującego prawa reguluje prawa i obowiązki Stron wynikające z Umów oraz w zakresie funkcjonowania i korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin niniejszy został sporządzony w takiej formie elektronicznej, iż umożliwia użytkownikowi sporządzenie kopii fizycznej lub elektronicznej i zapisanie jej na własnym nośniku informatycznym, co stanowi spełnienie wymagania z art. 384 § 4 k.c.
 4. Właścicielem Serwisu internetowego oraz jego administratorem jest Real Estate 24 spółka z o.o.
 5. Użytkownik korzystający z Serwisu internetowego musi zapewnić we własnym zakresie dostęp do sieci Internet poprzez przeglądarkę www.
 6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest korzystanie z Serwisu internetowego w szczególności:
  1. w celu niezgodnym z jego przeznaczeniem,
  2. w celu umieszczania lub rozpowszechniania: niepotrzebnych, niechcianych, niezamówionych informacji w tym handlowych typu spam,
  3. w celu umieszczania lub rozpowszechniania informacji powszechnie uznanych za obraźliwe, informacji lub treści naruszających prawa lub godność osób trzecich oraz informacji lub treści niezgodnych z przepisami prawa
  4. w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu internetowego,
  5. poprzez korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz Spółki.
  6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezbłędny oraz stały dostęp do Serwisu internetowego, a także za nieprawidłowości związane z przekazem danych niezależnych od Serwisu internetowego.
  7. Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane treści. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące w szczególności ceny, następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

§ 3 Rejestracja

 1. Użytkownicy

1.1.   Użytkownikiem mogą być  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które ukończyły 18 rok życia i które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości  prawnej, reprezentowane przez właściwie umocowane osoby fizyczne.

1.2.   Użytkownik jest weryfikowany poprzez  formularz rejestracyjny.

1.3.   Podczas zatwierdzania swoich danych osobowych, Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem a także że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę Real Estate sp. z o.o.

 1. Uprawnienia poszczególnych użytkowników

2.1.   Administrator Serwisu internetowego nadaje poszczególnym użytkownikom uprawnienia wynikające z:

a)      zawartych umów z Klientami Spółki,

b)      postanowień niniejszego Regulaminu,

c)      obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych,

d)      podziału Użytkowników na grupy.

2.2.   Rodzaje uprawnień przypisanych poszczególnym grupom Użytkowników:

a)      Mieszkańcy- otrzymują dostęp do własnych danych związanych z administracją budynku, w szczególności: wszelkich finansowych i niefinansowych rozliczeń z Wspólnotą mieszkaniową, informacji przeznaczonych dla lokatorów zgodnie z pisemnym uzgodnieniem z Zarządem wspólnoty, a także do własnych danych osobowych do których mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu

b)      Najemcy- otrzymują dostęp do własnych danych związanych z administracją budynku, w szczególności: wszelkich finansowych i niefinansowych rozliczeń z Wspólnotą mieszkaniową, informacji przeznaczonych dla najemców zgodnie z pisemnym uzgodnieniem z Zarządem wspólnoty, a także do własnych danych osobowych do których mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu

c)      Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej- wszelkie informacje finansowe i niefinansowe mieszkańców i Najemców własnej Wspólnoty mieszkaniowej, dostęp do danych księgowych własnej Wspólnoty mieszkaniowej na mocy umowy zawartej przez Spółkę z tą Wspólnotą mieszkaniową o świadczenie usług i w zakresie tej umowy, a także do własnych danych osobowych do których mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu

d)      Pozostali Użytkownicy oraz Mieszkańcy, Najemcy i Zarządy Wspólnot mieszkaniowych, pozostałą część Serwisu internetowego, a także do własnych danych osobowych do których mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu

§ 4 Wykaz usług świadczonych zgodnie z informacją zawartą w Serwisie internetowym

 1.  Zarządzanie nieruchomościami

1.1.Każdy mieszkaniec wspólnoty mieszkaniowej obsługiwanej przez Real Estate 24 sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością, może w trakcie trwania umowy korzystać z bazy danych umiejscowionych na serwerach Real Estate 24 sp. z o.o. w zakresie danych dotyczących zajmowanego lokalu i postanowień niniejszego Regulaminu

1.2.Każdy Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej obsługiwanej przez Real Estate 24 sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością, może w trakcie trwania umowy korzystać z bazy danych umiejscowionych na serwerach Real Estate 24 sp. z o.o. w zakresie danych dotyczących lokali należących do zarządzanej wspólnoty i postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3.Dostęp do bazy danych następuje po prawidłowym zalogowaniu się do serwisu internetowego w zakładkach odpowiednio: Strefa mieszkańca (dla podmiotów określonych w pkt 1.1) oraz Strefa Zarządu Wspólnoty (dla podmiotów określonych w pkt 1.2)

1.4.Strefa mieszkańca udostępnia zasoby serwisu internetowego, tylko dla  Mieszkańców, którzy dokonali prawidłowej rejestracji do serwisu internetowego

1.5.Strefa Zarządu Wspólnoty udostępnia zasoby serwisu internetowego, dla osób zarządzających dużą wspólnotą w rozumieniu przepisów  prawa mieszkaniowego, a także współwłaścicieli małej wspólnoty, którzy dokonali prawidłowej rejestracji do serwisu internetowego.

1.6.Każdorazowo wycena usługi zarządzania nieruchomościami następuje po ustaleniu zakresu zamówionych usług przez Wspólnotę mieszkaniową i opiera się na informacjach przekazanych przez Zarząd Wspólnoty dotyczących w szczególności ilości lokali wchodzących w skład Wspólnoty mieszkaniowej.

1.7.Zarządzanie nieruchomością Wspólnoty mieszkaniowej stanowi część usługi łącznej z usługą księgowości

 1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

2.1.Spółka świadczy usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dla Klientów,

2.2.Spółka zastrzega sobie prawo do obsługi w pierwszej kolejności Klientów dla których świadczy usługi zarządzania nieruchomościami.

 1. Księgowość wspólnot mieszkaniowych

3.1.Księgowość wspólnot mieszkaniowych prowadzona jest na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych członka zarządu Spółki.

3.2.Każdorazowo wycena usługi księgowej następuje po ustaleniu zakresu zamówionych usług przez wspólnotę mieszkaniową i opiera się na informacjach przekazanych przez zarząd wspólnoty dotyczących w szczególności ilości dokumentów księgowych i formy prawnej wspólnoty mieszkaniowej.

3.3.Księgowość wspólnoty stanowi część usługi łącznej z usługą zarządzania nieruchomością

 1. Remonty i adaptacje

4.1.Remonty i adaptacje wykonywane są na zlecenie podmiotu który posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu, który ma być remontowany lub adaptowany.

4.2.Remonty i adaptacje wykonywane są z zachowaniem przepisów BHP i ppoż, regulacjami prawnymi w zakresie budownictwa oraz ze sztuką budowlaną.

4.3.Podmiot zlecający wykonanie usługi remontu lub adaptacji (Zarząd wspólnoty lub mieszkaniec) zobowiązany jest do udostępnienia pomieszczeń przeznaczonych do remontu lub adaptacji w stanie nie zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia tych prac.

 1. Home Staging

5.1.Usługa Home Staging realizowana jest na zlecenie podmiotu który posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

5.2.Przed wykonaniem usługi zamawiający akceptuje kosztorys.

5.3.Do zakresu usługi remontu (jeśli taki będzie niezbędny) stosuje się postanowienia pkt 4.

§ 5 Polityka prywatności

Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. (pobierz)

§ 4 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe przekazane do serwisu internetowego podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.133.883 ze zm) oraz zgodnie z przyjętą przez spółkę Polityką ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Real Estate spółka z o.o.
 3. Dane osobowe podawane przez Użytkownika podczas rejestracji, przetwarzane są przez Administratora w celu weryfikacji osób uprawnionych do dostępu do zasobów serwisu internetowego a także osób składających oferty sprzedaży nieruchomości. Ponadto dane te przetwarzane są w celach archiwizacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 5. Użytkownik podczas pierwszej rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 6. Każde inne przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowych, udział w konkursach i promocjach jest fakultatywne dla Użytkownika serwisu internetowego.
 7. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych, poprawiania ich, usuwania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, po uprzednim pisemnym wniosku ze strony Użytkownika wysłanego na adres mailowy dostępny na stronie www.realestate-24.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby spółki Real Estate 24 sp.z o.o. ul. Kosińskiego 24/7, 61-521 Poznań.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Spółka podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu bezawaryjnego, niezakłóconego i nieprzerwanego działania serwisu internetowego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane „siłą wyższą” a także zakłóceń spowodowanych z winy osób trzecich w szczególności: brakiem dostępu do sieci internetowej spowodowanej przez dostawcę Internetu, brakiem dostępu do sieci energetycznej spowodowanej przez dostawcę sieci energetycznej.
 2. Użytkownik ma prawo złożyć pisemną reklamację wysłanego na adres mailowy dostępny na stronie www.realestate-24.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby spółki Real Estate 24 sp.z o.o. ul. Kosińskiego 24/7, 61-521 Poznań związaną z wymierną utratą korzyści, związaną z przerwą w funkcjonowaniu serwisu internetowego.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie jak najkrótszym terminie nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych.

§ 7 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje w całym czasie współpracy Stron.
 2. Spółka może zmienić Regulamin w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. W przypadku gdy Użytkownik jest konsumentem wszelkie spory wynikające z umów zawieranych przez Strony rozstrzygać będzie właściwy polski sąd powszechny.
 4. W przypadku gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą, wszelkie spory wynikające z umów zawieranych przez Strony rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd ze względu na siedzibę Spółki.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2014r